Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Total Safety First is een handelsnaam van de gelijknamige Besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister te Bonaire onder nummer 11656.

1.2           Al onze dienstverlening waaronder offertes, overeenkomsten en cursussen -ongeacht de benaming- en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.3           Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, aan wie door ons een aanbieding is gedaan of die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4           De toepasselijkheid van enige door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten en (de toepasselijkheid van) zodanige algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Offertes

2.1           Alle gedane offertes en aanbiedingen inzake onze dienstverlening blijven gedurende een door ons op de offerte aan te geven termijn geldig. Bij het ontbreken van een dergelijke termijn zijn onze offertes vrijblijvend en kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd of ingetrokken, ook indien de offerte is aanvaard door de wederpartij.

2.2           Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Alle bij een offerte verstrekte gegevens/ informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.

2.3           Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons in geen geval tot levering c.q. aanvaarding van de order. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zijn wij steeds en te allen tijde gerechtigd levering c.q. aanvaarding te weigeren.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1           Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. Dat kan zijn schriftelijk, per fax, per e-mail of anderszins elektronisch.

De door ons te verstrekken opdrachtbevestiging wordt steeds geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2           Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3           Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij (deugdelijke) zekerheid te eisen opdat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal (kunnen) worden, een en ander uitsluitend te onzer beoordeling.

3.4.          Wij zijn te allen tijde gerechtigd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1           Tenzij anders vermeld en overeengekomen zijn onze prijzen:

gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk
orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

exclusief ABB, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

vermeld in $ (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).

4.2           Ingeval van verhoging van een of meer van de in artikel 4.1 genoemde kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Indien reeds een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij daartoe eveneens gerechtigd, met dien verstande dat de wederpartij alsdan de overeenkomst binnen 30 dagen kan ontbinden, overigens zonder dat wij tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 5 – Levering en inspectie

5.1           a. Orders worden in onderling overleg met de klant aangemaakt en geleverd nadat de offerte van Total Safety First is aanvaard.

                   b.Tenzij anders is overeengekomen worden de kosten voor  leveringen aan de koper doorberekend op basis van open nacalculatie.

De minimale besteleenheden per product zijn bekend.

Indien een order met spoed geleverd moet worden, zullen per levering extra kosten voor spoedverzending worden doorberekend.

5.2           De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking       terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare           beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te   voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Na aflevering                 respectievelijk terbeschikkingstelling zijn de goederen voor        rekening en risico van de wederpartij.

5.3           Eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen van het geleverde         en/of de verpakking welke bij (af)levering of terbeschikkingstelling aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoers-documenten te (laten) vermelden. Daarnaast dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na (af)levering deze tekorten en/of zichtbare beschadigingen onder nauwkeurige opgave van de aard van het defect kenbaar worden gemaakt aan Total Safety First via het e-mail adres info@totalsafetyfirst.com.

5.4           Klachten over verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering, schriftelijk worden gemeld via het e-mail adres info@totalsafetyfirst.com. Het melden van een vermeend verborgen gebrek heeft niet vanzelfsprekend tot gevolg dat Total Safety First de aansprakelijkheid aanvaardt. Nader onderzoek zal moeten bepalen of er inderdaad sprake is van een verborgen gebrek en of Total Safety First aansprakelijk is voor eventuele opgelopen schade.

5.5           Na het verstrijken van voornoemde termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, alsmede de factuur te hebben geaccepteerd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen en zijn wij niet langer aansprakelijk voor zodanige eventuele tekortkomingen.

5.6           Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

5.7           a. Goederen worden in principe niet retour genomen. In voorkomende gevallen kan retournering van het geleverde slechts geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Total Safety First.

Geretourneerde goederen worden alléén gecrediteerd indien de verpakking intact, onbeschadigd en onbeschreven (niet gestickerd) is en in geval van steriele producten met een rest-levensduur van minimaal 2/3 van de maximale houdbaarheid heeft.

Retournering vindt uitsluitend plaats door de vervoerder van Total Safety First.

Geneesmiddelen die langer dan 1 maand geleden geleverd zijn worden niet retour genomen.

De herkeurkosten welke eventueel in rekening worden gebracht bedragen 15% van de factuurwaarde, tot een maximum van $ 175,-.

Herkeurkosten worden niet in rekening gebracht bij bewezen (gevalideerde) onvolkomenheden van de geleverde producten. Deze producten zullen altijd in overleg retour genomen en gecrediteerd worden.

5.8           Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

                De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig artikel 11, Betaling. Evenzo zijn wij gerechtigd voortijdig, dat wil zeggen eerder dan overeengekomen, te leveren.

5.9           De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding zijn wij niet aansprakelijk en niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Eventuele opslagkosten kunnen in rekening worden gebracht. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening en risico van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

Artikel 6 – Transport/risico

6.1           De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de eventuele kosten daarvan te zullen dragen.

6.2           Het transport van de goederen geschiedt steeds voor onze         rekening en risico, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7 – Overmacht

7.1           Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke alsmede iedere onvoorzienbare omstandigheid (waaronder een te late levering of het ontbreken van leveringen door onze toeleverancier of ander niet althans niet-tijdige verrichte prestaties van door ons ingeschakelde derden) of omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

7.2           Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder tot (schade-)vergoeding gehouden te zijn. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

7.3           Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen – en de wederpartij is gehouden tot betaling – voor de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1           Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake

o.a. (product-)aansprakelijkheid is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het specifieke geleverde artikel en in geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor gevolg-, vertragings- of indirecte schade, waaronder omzetverlies. Wij zijn van onze verplichting tot schadevergoeding bevrijd, indien wij de bestelde goederen alsnog leveren, herstellen, vervangen of repareren.

8.2           Met inachtneming van het in dit artikel gestelde zijn wij in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan anders dan waarvoor het bedoeld is, zoals vermeld in bijsluiter of handleiding.

8.3.            Total Safety First is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel- en/of schade voorafgaand, gedurende en na afloop van het volgen van een door Total Safety First verzorgde cursus.

8.4           Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons, zowel in als buiten rechte, uitdrukkelijk en volledig tegen aanspraken van derden en zal ons terzake ook schadeloos stellen.

Artikel 9 – Garantie

9.1           Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van het door ons geleverde product alsook verzorgde cursussen. Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde producten / verzorgde cursus niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zullen wij de als gevolg daarvan ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij wij verkiezen het geleverde te vervangen of de cursus te herhalen.

9.2           Garantie voor door ons elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de betreffende fabrikant of leverancier van deze goederen (nog) garantie verstrekt.

9.3           Onze garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs-)doeleinden wordt aangewend, dan wel op onoordeelkundige of ondeskundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

9.4           Niet-nakoming door de wederpartij van één van zijn verplichtingen, ontheft ons van al onze (garantie) verplichtingen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1         Alle door ons geleverde en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen blijven onze volledige eigendom, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij, uit hoofde van enige levering en/of verrichte werkzaamheden (alsmede terzake tekortkomingen zijnerzijds), aan ons verschuldigd is.

10.2         Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen op straffe van een boete van $ 500,- per dag dat hij hiermede in gebreke is/blijft. De wederpartij verleent hierbij zijn onherroepelijke toestemming aan ons tot het betreden van zijn bedrijfsgebouwen/terreinen teneinde onze rechten als bepaald in dit artikel te kunnen uitoefenen.

 

Artikel 11 – Betaling

11.1         Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn 30 dagen en dient derhalve te geschieden door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening, compensatie, inhouding, korting of opschorting.

11.2         Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens interest en vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

11.3         Ingeval de wederpartij:

in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, een verzoek tot surséance van betaling indient of aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel (conservatoir of executoriaal) beslag op alle of een deel van zijn eigendom wordt gelegd;

overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

komt te overlijden, tot boedelafstand overgaat of onder curatele wordt gesteld;

enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet, althans niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt, waaronder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te voldoen;

hebben wij door het enkel plaatsvinden van één der hiervoor genoemde omstandigheden het recht de overeenkomst terstond te ontbinden (en derhalve terstond als ontbonden te beschouwen) zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of vervulling van enige formaliteiten vereist zal zijn, terwijl tevens enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (en zonder dat vervulling van enige formaliteiten nodig is) in zijn geheel opeisbaar zal zijn. Tevens hebben wij alsdan het recht het geleverde met inachtneming van ons eigendomsvoorbehoud terug te vorderen, alles onverminderd onze overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 12 – Rente en kosten

12.1         Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat vervulling van enige formaliteit is vereist en is de wederpartij vanaf de vervaldatum een rente van 1% per dag verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

12.2         Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van     $ 150,-.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1         Op al onze offertes, overeenkomsten – hoe ook genaamd – en de uitvoering daarvan is het recht van de woonplaats van de klant (wederpartij) van toepassing als deze op Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius of Saba is. In alle andere gevallen is het recht van de BES- eilanden, in het bijzonder van Bonaire, van toepassing. Het voornoemde met uitsluiting van internationale koopverdragen, waaronder het Weens Koopverdrag.

13.2         De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort geldig.

13.3         Terzake de uitleg van internationale handelstermen zijn de         “Incoterms”, zoals van tijd tot tijd vastgesteld door de                Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van          toepassing.

Artikel 14 – Geschillen

14.1         Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de

                    bevoegde rechter te Bonaire of, in afwijking daarvan,

 uitsluitend ter keuze van Total Safety First, de bevoegde rechter van de  woonplaats van de klant (wederpartij).